achtergrond patroon

Het DPP en de CSRD

De nieuwe Europese richtlijn voor duurzaam rapporteren door bedrijven (Corporate Sustainable Reporting Directive – CSRD) gaat in 2024 van kracht. Wie moeten er rapporteren? En hoe kan het Digitale Productpaspoort de rapportage onderbouwen? We bespraken deze vragen en nog veel meer in een webinar van een uur. Scroll naar beneden voor de volledige opname, of lees over de manieren waarop het DPP kan helpen om de CSRD een kans in plaats van een last te laten worden!

Opwarming van de aarde: de grote uitdaging.

Het begint allemaal met een wereldwijde uitdaging: radicaal anders omgaan met onze grondstoffen. Dat is nodig om allerlei transities te realiseren, waarmee we duurzame ecosystemen kunnen realiseren. Tegelijkertijd hebben we te maken met schaarste en willen we emissies vermijden die opwarming van de aarde veroorzaken. Wereldwijd zijn er talloze initiatieven om deze ontwikkelingen om te draaien, zoals de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (SDG’s) en het Klimaatakkoord van Parijs. 

De CSRD: onderdeel van de Europese Green Deal.

De wereldwijde initiatieven om de transitie naar een duurzamer systeem te versnellen, zijn vertaald naar continentale projecten, zoals de Europese Green Deal. De CSRD moet in samenwerking met andere wetgeving bijdragen aan het constructiever aanvliegen van duurzaam beleid door bedrijven.

Europese wetgeving en initiatieven gerelateerd aan de CSRD: in het kort.

Sustainable Finance Action Plan (SFAP):

Een strategie gericht op het integreren van milieu-, sociale en governance-overwegingen in financiële besluitvorming waarmee duurzaam en verantwoord investeren de standaard moet worden in de Europese financiële sector.

Non-Financial Reporting Directive (NFRD):

Een regelgevend kader (onderdeel van het SFAP) dat bepaalde grote bedrijven verplicht om niet-financiële informatie, waaronder milieu- en sociale aspecten, openbaar te maken in hun jaarverslagen om de transparantie en verantwoordingsplicht met betrekking tot hun impact op de maatschappij en het milieu te vergroten. Dit wordt vervangen door de CSRD, om duurzaamheid in een breder perspectief te plaatsen.

Fit for 55:

Dit pakket is een reeks wetgevingsvoorstellen van de Europese Unie om het klimaat- en energiebeleid van het blok in overeenstemming te brengen met de doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met minstens 55% te verminderen (ten opzichte van 1990). Het omvat een reeks maatregelen in sectoren zoals energie, transport en industrie om de betrokkenheid van de EU om de klimaatverandering te bestrijden en een grotere ecologische duurzaamheid te bereiken, te bevorderen.

EU Emission Trading System (ETS):

Een cap-and-trade systeem waarbij bedrijven emissierechten krijgen toegewezen, als ze hun limiet overschrijden (eventueel aangevuld met aankopen op de ETS-markt) kunnen bedrijven een boete krijgen.

EU Taxonomy:

Een classificatiesysteem om economische activiteiten te definiëren en te categoriseren op basis van hun duurzaamheid voor het milieu, waardoor investeerders, bedrijven en beleidsmakers een gemeenschappelijke taal krijgen om duurzame activiteiten en investeringen te identificeren.

Revised Renewable Energy Directive:

Een wetgevingskader met ambitieuze doelen en richtlijnen voor de bevordering en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, met als doel het aandeel van hernieuwbare energie in de totale energiemix van de EU te vergroten.

Corporate Social Due Diligence Directive (CSDDD):

Een richtlijn die grote bedrijven verplicht om voortdurend onderzoek te doen naar en te rapporteren over duurzame en sociale onderwerpen met betrekking tot hun activiteiten.

Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR):

Een kader voor het stellen van eisen aan duurzaam ontwerp voor specifieke productgroepen om hun circulariteit, energieprestaties en andere aspecten van duurzaamheid aanzienlijk te verbeteren.

De CSRD en dubbele materialiteit.

Conform de CSRD zullen bedrijven moeten rapporteren volgens de zogenaamde ‘dubbele materialiteit’. Wat betekent dit? Simpel gezegd is het een onderscheid maken tussen activiteiten ván het bedrijf die een effect hebben op duurzaamheid (en de planeet), en aspecten van duurzaamheid (de gevolgen ervan) die een effect hebben óp het bedrijf.

Activiteiten ván het bedrijf die een effect hebben op duurzaamheid (en de planeet):

  • Afval veroorzaken (of voorkomen)
  • Beter gebruik van grondstoffen, besparing door toepassing van recycling- en refurbishmentprogramma’s
  • Bijdrage aan lokale, regionale, nationale en/of Europese doelstellingen

Aspecten van duurzaamheid die invloed hebben op het bedrijf:

  • Wetgeving, zoals de ESPR – kunnen we onze goederen nog wel produceren zoals we gewend zijn?
  • Materiaalschaarste en opwarming van de aarde. Wat zullen de gevolgen zijn voor de beschikbaarheid van onze hulpbronnen?
  • Eisen van klanten. Zullen onze klanten duurzamere stappen van ons eisen?

Het digitale productpaspoort: essentiële input voor rapportage.

C_passport® van Cirmar is een levend document waarin bedrijven hun producten vastleggen. Dat doen ze aan de hand van materiaalsamenstelling, gewichten van producten en de einde-gebruiksoplossing.

Om bedrijven te ondersteunen in hun transitie naar ‘zo circulair mogelijk’, kan C_passport® worden gevuld met basisinformatie, of worden aangevuld met uitgebreide informatie. Er is ruimte voor materiaalsamenstelling, productsamenstelling, gedefinieerde gebruiksperiode, coderingen, bijlagen en meer. Het paspoort berekent ook automatisch de impact. Als je inzichten wilt creëren uit meer dan één paspoort, kan C_dashboard® je helpen bij het combineren en vergelijken van materiaalsamenstelling en impact.

De CSRD in de praktijk brengen: 3 benaderingen.

Er is meer dan één benadering om CSRD-rapportage te onderbouwen. Voor sommige bedrijven zijn emissies de belangrijkste focus. Het DPP kan worden gebruikt om inzicht te krijgen in deze emissies en om gebieden te identificeren waar emissies kunnen worden vermeden. Deze data vormt het bewijs om je claims als bedrijf te ondersteunen. Een tweede benadering zou zijn om je te richten op materialen. Uitfaseren van zoveel mogelijk materiaal dat niet geschikt is voor hergebruik of recycling, in combinatie met de introductie van betere oplossingen voor het einde-gebruik van de materialen die je gebruikt. Het DPP helpt het materiaalgebruik te visualiseren en duurzame stappen te koppelen aan de afgeleide emissies die je weet te vermijden.

Er is een derde benadering voor het gebruik van de DPP voor CSRD-rapportage, die wij bij Cirmar beschouwen als ‘full-flesh circulair’. Het combineert de twee eerder beschreven methoden en is gebaseerd op het idee dat je in een circulair systeem op heel veel knoppen kunt drukken en dat elke verbetering die je doorvoert kan worden uitgedrukt in een circulaire score. Of je nu retourlogistiek introduceert in je waardeketen, DPP’s creëert of gerecyclede content gebruikt in plaats van virgin materialen: het helpt allemaal en is de moeite waard om op te nemen in je rapportage en algemene communicatie!

Of je nu wilt focussen op emissies, materialen of wilt gaan voor een full-flesh strategie voor de circulaire economie: het paspoort levert inputgegevens voor je CSRD-rapportage. Voornamelijk voor de milieurapportagecategorieën, maar indirect ook voor de sociale aspecten. In elk geval helpt het paspoort bij het bepalen van een benchmark en het uitstippelen van een pad naar de best mogelijke situatie.

Dit webinar is onderdeel van een serie over het Digitale Productpaspoort. Om de maand organiseert Cirmar tijdens lunchtijd een webinar om informatie en praktijkvoorbeelden van circulaire transities te delen.

Latest news

All news items